Welke vermeldingen zijn verplicht op je website?

Deze vraag brengt een hele waslijst met zich mee. Bekijk de voornaamste verplichte vermeldingen hieronder. Moest de economische inspectie uw website controleren, dan kan u gerust zijn als al deze punten in orde zijn.

1. Op elke website

Basisgegevens

 • uw (handels)naam/naam van uw zaak (inbegrepen uw persoonlijke naam als u niet in een vennootschap zit en uw handelsnaam hiervan verschilt);
 • geografisch adres (waar de bezoeker van de website u ‘in het echt’ kan vinden, in principe het adres waarop u in de KBO ingeschreven bent);
 • ondernemingsnummer/btw-nummer;
 • contactgegevens zoals bv. een telefoonnummer of e-mailadres (een elektronisch contactformulier aanbieden, volstaat op zich niet – al mag u het gebruik daarvan uiteraard wel suggereren, dat contactformulier m.a.w. beter toegankelijk maken dan het e-mailadres);
 • bankrekeningnummer (in IBAN-formaat en best ook met de BIC-code). Met behulp van deze website kan u gemakkelijk uw BIC-code te weten komen.

Als u in een vennootschap zit (bijkomende verplichte vermeldingen):

 • rechtsvorm van uw vennootschap (bvba, nv, …);
 • maatschappelijke zetel, zeker als die verschilt van het geografisch adres van de vestiging(en);
 • RPR-locatie (stad waar de griffie van de rechtbank van koophandel gevestigd is waar uw vennootschap in het rechtspersonenregister ingeschreven is).

Let op! Houd er rekening mee dat de indeling van de gerechtelijke arrondissementen sinds 01.04.2014 gewijzigd is, nl. georganiseerd op basis van de hoven van beroep. Mogelijk moet u sindsdien dus een andere stad vermelden, eventueel aangevuld met de stad waar de ‘lokale’ zittingsplaats gevestigd is (bv. ‘RPR Mechelen’ vervangen door ‘RPR Antwerpen, afdeling Mechelen).

Privacy-policy

In zoverre uw website ‘persoonsgegevens’ zoals bv. ip-adressen van de bezoekers registreert – en voor het gros van de websites is dat het geval (bv. om via Google Analytics inzicht te krijgen in het surfgedrag van de bezoekers van websites) – is een specifieke privacy-clausule verplicht. In principe volstaat een eenvoudige modelclausule:

“(Firmanaam) gaat met de grootste zorgvuldigheid om met persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld door (firmanaam) en slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gegevens verstrekt zijn door de persoon in kwestie. Gegevens kunnen worden opgeslagen in één of meerdere databanken. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder de toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft recht op inzage van zijn persoonsgegevens.”

Eventueel voorziet u een uitgebreide privacy-verklaring.

Opmerkingen

 • Als u niet louter de gegevens bewaart van potentiële, bestaande en gewezen klanten om te gebruiken voor uw normale bedrijfsvoering óf als u gebruik maakt van gegevens die u van derden heeft verkregen, moet u in principe ook melding doen van die registratie (van die persoons­gegevens in een databank) aan de zgn. Privacycommissie.
 • Valt u onder die aangifteplicht, dan moet het feit dat er aangifte gedaan werd ook vermeld worden op uw website, met de adresgegevens van de Privacycommissie:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

Disclaimer

Het gebruik van een disclaimer is niet verplicht, maar wel aan te raden.

Vergunningen

Ondernemers van wie de activiteit onderworpen is aan een specifieke vergunningsplicht, moeten op hun website ook de adresgegevens van de bevoegde toezichthoudende autoriteit of van het ondernemingsloket vermelden.

Gereglementeerde beroepen

De beoefenaars van beroepen die enkel toegankelijk zijn voor personen die een bepaalde kwalificatie bezitten en/of een bepaalde titel mogen voeren, moeten op hun website vermelden welke hun beroepstitel is, in welk land deze toegekend is en bij welke handelsvereniging of beroepsorganisatie ze ingeschreven zijn. Ook een verwijzing naar de beroepsregels is aan te bevelen.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Is uw beroepsaansprakelijkheid verzekerd of werd er een borg gesteld, dan moet dat eveneens op uw website vermeld worden, inbegrepen de volgende gegevens:

 • coördinaten/adresgegevens van de verzekeraar of de borg;
 • geografische dekking

Cookie-verklaring

In de praktijk blijkt dat quasi elke website met zogenaamde cookies werkt. Daar zijn ‘onschuldige’ bij, nl. die vooral bedoeld zijn om de bezoeker een groter surfgemak te bezorgen (taalkeuze, lay-out in functie van het toestel van waarop de bezoeker de website bezoekt e.d.). In dat geval moet de bezoeker op uw website een cookie-verklaring kunnen terugvinden.

Modelverklaring:
“Gebruik van cookies

Wij willen de bezoekers van deze website graag informeren over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers gezet worden. Ze bevatten informatie zoals de taalvoorkeur van de surfer, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Andere cookies worden gebruikt voor het verzamelen van statistieken van onze bezoekers, om daarmee onze website te verbeteren naar de toekomst.
[optioneel: voeg hier een overzicht in van de soorten cookies die op uw website gebruikt worden en het doel waarvoor ze gebruikt worden]
Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat doen via de instellingen van uw browser. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw browser. Houd er, wanneer u cookies uitschakelt, wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door deze website verder te gebruiken zonder in zijn browserinstellingen cookies te blokkeren, gaat u als bezoeker van deze website ermee akkoord dat er cookies gebruikt worden.

U kunt op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.”

Opmerkingen

 • Indien de website gebruik maakt van zgn. tracking cookies, moet de bezoeker geconfronteerd worden met een zgn. banner waarin hij ervoor gewaarschuwd wordt dat de website met dergelijke tracking cookies werkt en moet hij zich op de een of andere manier met dat gebruik akkoord verklaren. Zo voldoet de website aan de zgn. opt-invereiste.

Online aanbod van producten en/of diensten:

 • belangrijkste kenmerken van die producten en/of diensten;
 • tarieven van uw diensten (tenzij die diensten altijd ‘op maat’ zijn en dus nooit op voorhand vastliggen);
 • prijzen van de opgenomen producten (tenzij het duidelijk is dat u zich, bv. als groothandel, enkel richt tot professionele kopers).

Opmerkingen

 • Tip: Zodra u op uw website bepaalde producten en/of diensten aanprijst, vermeldt u ook uw algemene verkoopsvoorwaarden (zelfs als het niet de bedoeling is dat de bezoekers van uw website online een bestelling doen). Dat u de algemene voorwaarden vermeldt, maakt ze uiteraard nog niet automatisch afdwingbaar.
 • Gaat het om producten en/of diensten die u (ook) aan particuliere klanten aanbiedt, dan moet u de prijzen inclusief btw en alle andere kosten vermelden.

2. websites die online verkopen

De onderstaande checklist omschrijft de verplichte vermeldingen bij een verkoop op een website en op de aankoopbevestiging.

 • de identiteit van de verkoper: naast het geografische adres en telefoonnummer, indien beschikbaar, ook fax en e-mailadres, zodat de consument snel contact kan opnemen met de onderneming en er efficiënt mee kan communiceren.

Opmerking: Enkel een contactformulier volstaat dus in principe niet.

 • de belangrijkste kenmerken van het product of de dienst;
 • de prijs van het product of de dienst;
 • de leveringskosten indien de producten geleverd worden;
 • de wijze van betaling, van levering en van uitvoering van de overeenkomst;

Opmerking: Het WER verplicht u om een levertermijn te vermelden. Die ligt wettelijk vast op 30 dagen, als u een langere termijn wilt hanteren, moet dit uitdrukkelijk bepaald worden.

 • het herroepingsbeding moet niet noodzakelijk meer in een kader en in het vet vermeld worden en ook niet noodzakelijk op het eerste blad van het overzicht met de bestelling, de orderbevestiging, e.d. We gaan hier in detail op in onder ‘specifieke regeling herroepingsrecht’;
 • de wijze van terugneming en teruggave van het product met inbegrip van de eventueel daaraan verbonden kosten;

Tip: Die terugbetaling mag wel uitgesteld worden tot/gekoppeld worden aan het tijdig terugzenden van de bestelling. Bovendien mag u een deel inhouden omwille van en in de mate dat de consument meer heeft gedaan met de goederen dan hetgeen nodig is om de aard, de kenmerken en/of de werking van de goederen vast te stellen.

 • de kosten voor het gebruik van de techniek voor betaling op afstand wanneer die berekend worden op een andere grondslag dan het basistarief;
 • gaat het over dienstverlening, het feit dat de klant enkel nog kan herroepen mits hij de reeds door u gemaakte kosten vergoedt als de klant vraagt om de diensten al te doen aanvangen binnen de termijn van het herroepingsrecht (14 dagen na bestelling);
 • als het herroepingsrecht niet van toepassing is, moet dat vermeld worden en/of moeten de voorwaarden vermeld worden waaronder er geen herroepingsrecht is;
 • de klant herinneren aan het bestaan van de wettelijke waarborg (twee jaar, voor tweedehandsproducten mag dat beperkt worden tot een jaar);
 • een verwijzing naar de Europse website (http://ec.europa.eu/odr) aangaande alternatieve geschillenbeslechting: om verwarring naar klanten toe te vermijden, kunt u de link als volgt weergeven:

“Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor onze maatschappelijke zetel. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden op http://ec.europa.eu/odr, doch wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.”

 • bij het begin van het ‘bestelproces’ moet aangegeven worden of er beperkingen gelden voor de levering en welke betaalmiddelen aanvaard worden;
 • tijdens het bestellen moet de onderneming de consument op “duidelijke en in het oog springende manier en onmiddellijk voordat de consument zijn bestelling plaatst” wijzen op de volgende info (samengevat):
  • voornaamste kenmerken van de goederen of diensten;
  • totale prijs of berekeningswijze als de prijs niet gegeven kan worden, alle extra kosten of het feit dat eventueel extra kosten verschuldigd kunnen zijn als ze niet vooraf berekend kunnen worden;
  • duur van de overeenkomst, desgevallend voorwaarden voor opzegging, minimumduur van de verplichtingen onder de overeenkomst;
  • bij het plaatsen van de bestelling moet de consument uitdrukkelijk erkennen dat de bestelling een betalingsverplichting inhoudt. Indien het plaatsen van een bestelling inhoudt dat een knop of een soortgelijke functie aangeklikt moet worden, wordt de knop of soortgelijke functie op een goed leesbare wijze aangemerkt met alleen de woorden “bestelling met betalingsverplichting” of een overeenkomstige ondubbelzinnige formulering waaruit blijkt dat het plaatsen van de bestelling een verplichting inhoudt om de onderneming te betalen.

Eventueel ook:

 • het geografische adres van de vestiging van de verkoper waar de consument terechtkan met zijn klachten;
 • de inlichtingen betreffende de bestaande diensten na verkoop en de commerciële waarborgen;
 • de voorwaarden voor de opzegging van de overeenkomst indien die van onbepaalde duur is of een duur heeft van meer dan één jaar.

Specifieke regels herroepingsrecht

Er moet een modelformulier voor herroeping aangeboden worden met de volgende tekst:
“Beste klant, dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wil herroepen!
Aan [hier moet u uw naam, adres en, indien van toepassing, uw fax en e-mailadres invullen]:
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):
Besteld op (*)/Ontvangen op (*):
Naam/Namen consument(en):
Adres consument(en):
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier ingediend wordt):
Datum:
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.”

Volg de onderstaande handleiding om 'duidelijke afspraken’ te maken rond het herroepingsrecht.

1. Basistekst:

“U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag (aan te vullen, zie (1) hieronder).

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (2) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht (eventueel aan te vullen: zie (3)).

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zo’n terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht (het best op maat aan te vullen: zie (4), (5), (6)). “

2. Praktische wenken voor het aanvullen van de afspraken


(1) Voeg hier één van de volgende tussen aanhalingstekens vermelde teksten in:

a) voor verkoopovereenkomsten: "waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt";

b) voor overeenkomsten waarbij de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd: "waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt";

c) voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed dat bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: "waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt";

d) voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode: "waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt";

e) in geval van dienstenovereenkomsten of overeenkomsten voor de levering van water, gas of elektriciteit, voor zover deze niet in een beperkt volume of in een bepaalde hoeveelheid gereed zijn gemaakt voor verkoop, van stadsverwarming of van digitale inhoud die niet op een materiële drager geleverd is: "van de sluiting van de overeenkomst".

(2) Vul hier uw naam, woonadres en, indien mogelijk, uw telefoonnummer, fax en e-mailadres in.

(3) Indien u de consument de mogelijkheid biedt informatie over de herroeping van de overeenkomst elektronisch via uw website in te vullen en toe te zenden, dient u onderstaande tekst in te voegen: "U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website [webadres invullen]. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen".

(4) Aan te raden! Voor verkoopovereenkomsten waarbij u niet heeft aangeboden om in geval van herroeping de goederen zelf af te halen, moet u de onderstaande tekst invoegen: "Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt."

(5) Indien de consument goederen heeft ontvangen in verband met de overeenkomst:

a) Voeg in:

"U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan ... [naam en, indien van toepassing, het adres van de persoon die door u gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen terug te zenden of te overhandigen]. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken."; of

- eventueel: "Wij zullen de goederen afhalen."

b) Voeg in:

- "De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening";

- Als u in het geval van een overeenkomst op afstand niet aanbiedt de kosten van het terugzenden van de goederen voor uw rekening te nemen, en de goederen door hun aard niet op normale wijze via de post teruggezonden kunnen worden: "De directe kosten van het terugzenden van de goederen, ... EUR [vul het bedrag in] komen voor uw rekening"; of indien de kosten van het terugzenden van de goederen redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend: "De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer ... EUR [vul het bedrag in]", of

- Eventueel: "Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen".

c) Aangeraden! Voeg in: "U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen."

(6) In geval van een overeenkomst voor de verrichting van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, voor zover deze niet in beperkte volumes of in een welbepaalde hoeveelheid gereed voor verkoop zijn gemaakt, of van stadsverwarming, voeg de volgende tekst in: "Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten of de levering van water/gas/elektriciteit/stadsverwarming [doorhalen wat niet van toepassing is] te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment waarop u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept, reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst."

Opmerkingen

 •  Een dergelijk verzoek om de levering van diensten te laten starten vóór de herroepingstermijn (14 dagen na het ondertekenen van het contract) verstreken is, moet ‘uitdrukkelijk’ gebeuren, zo schrijft de wet voor. Zorg er dus voor dat een dergelijk verzoek zwart op wit op papier staat om achteraf die levering te kunnen aanrekenen.
 • De bovenstaande handleiding is gebaseerd op de wettelijke instructies ter zake. U wijzigt dus het best niets aan het model, behalve volgens wat in de praktische wenken aangegeven is. Het staat u m.a.w. niet volledig vrij dit model naar eigen inzichten aan te passen.

(Tips & Advies, http://tipsenadvies.be/download (code TA 25.05.06))

Geef ons gerust een seintje als je wil dat er iets aangepast wordt op je website of als je graag hebt dat wij de lijst voor je controleren en aanpassen.